》》》 තත්පරෙන් තත්පරය වෙනස් වන ලෝකය දෙස විදු ඇසින් බලන්නට එක් වෙන්න... 》》》